Regulamin

Regulamin

Warunki korzystania z witryny knall.com.pl

Kontynuując korzystanie z tej witryny, akceptujesz nasze warunki. 
Regulamin

 • Dostępność strony internetowej

Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać dostępność naszej strony internetowej, aby zapewnić, że pozostanie ona nieprzerwana i że wszelkie transmisje przebiegają bezbłędnie. Chociaż nie możemy tego zagwarantować ze względu na naturę Internetu. Utrzymanie, naprawa lub wdrożenie nowych usług lub rozwiązań może również od czasu do czasu zawiesić lub ograniczyć dostęp do tej strony. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu ograniczenia częstotliwości oraz czasu trwania takich sytuacji.                                                                                                                          


 • Dostęp do strony internetowej

knall.com.pl zapewnia ograniczoną licencję na korzystanie z tej witryny w celach osobistych, ale nie wolno jej pobierać (buforowanie stron jest dozwolone) lub modyfikować zawartość witryny. Zabrania się powielać, sprzedawać, kopiować, odsprzedawać, lub w inny sposób korzystać z tej strony internetowej (wraz ze wszystkimi jej materiałami wizualnymi, np. Obrazami, logo, opisami) w celach komercyjnych.


 • Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

BRYMORA Marcin Brymora i posługujący się numerem Regon: 150086270 oraz numerem NIP: 5731023320, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.knall.com.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za  pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


 • Warunki płatności

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) za pobraniem
b) przelew bankowy
c) karta płatnicza
d) kredyt ratalny
Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
KONTA BANKOWE:

PKO BP ( PLN )
Numer konta: PL 92 1020 1664 0000 3802 0539 5100

ING ( PLN ) SWIFT INGBPLPW
Numer konta: PL 63 1050 1142 1000 0091 4523 0174

Dla przelewów walutowych:

PKO BP ( EUR ) SWIFT BPKOPLPW
Numer konta: PL 43 1020 1664 0000 3202 0663 2832

ING ( USD ) SWIFT INGBPLPW
Numer konta: PL 08 1050 1142 1000 0092 0237 9393

ING ( GBP ) SWIFT INGBPLPW
Numer konta: PL 38 1050 1142 1000 0092 0237 9435

Do każdego zakupu w ciagu 15 dni od momentu realizacji zamówienia dostarczana jest faktura VAT.
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT na firmę, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.


 • Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży


 • Dane klientów

Jesteśmy uprawnieni do odmowy dostępu do strony internetowej, usuwania lub edytowania treści, anulowania zamówień lub zamknięcia konta według własnego uznania. W przypadku anulowania zamówienia klient nie ponosi żadnych kosztów.

W przypadku korzystania ze strony internetowej, klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania związane z jego kontem i hasłem. Jeśli uważasz, że Twoje hasło może być znane dowolnej stronie trzeciej lub może zostać użyte w nieautoryzowany sposób, powinieneś niezwłocznie poinformować nas o tym.

Powinieneś nas niezwłocznie poinformować, jeśli nastąpiły jakieś zmiany w Twoich danych, które podałeś podczas rejestracji.


 • Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


 • Zachowanie klienta

Nie wolno korzystać ze strony internetowej w sposób mogący zakłócić dostęp do strony internetowej, jej uszkodzenie lub upośledzenie.

Nie wolno korzystać ze strony w celach niezgodnych z przepisami prawa, w tym, ale nie ograniczając się do następujących działań;

W odniesieniu do przestępstwa lub innej działalności, która nie jest zgodna z przepisami prawa:
Wysyłanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie materiałów o charakterze nielegalnym, obraźliwym, nieprzyzwoitym, nieprzyzwoitym, groźnym lub oszczerczym; lub które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, poufność, prywatność lub inne prawa; lub które są szkodliwe dla stron trzecich w jakikolwiek inny sposób; lub budzący zastrzeżenia; lub obejmują wirusy komputerowe, znaki kampanii politycznych, nagabywanie komercyjne, masowe wysyłki, łańcuszki lub inne formy spamu.


 • Ogólne

Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej, w tym teksty, grafika, logo, ikona przycisku, zdjęcia, pliki dźwiękowe, pliki do pobrania cyfrowe, kompilacje danych i oprogramowania, należą do witryny knall.com.pl

Nie wolno Ci wyodrębniać ani ponownie wykorzystywać treści strony bez naszej zgody wyrażonej na piśmie. Nie wolno używać żadnych instrumentów do zbierania i wydobywania danych w celu wydobycia jakiejkolwiek części informacji zawartej na stronie internetowej


 • Nasza umowa

Po złożeniu zamówienia na produkt z witryny knall.com.pl otrzymasz e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z jego szczegółami.

Złożenie zamówienia stanowi dla nas ofertę zakupu przedmiotu, który akceptujemy po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że wysłaliśmy produkt do Ciebie. Jeśli otrzymasz e-mail potwierdzający wysłanie paczki, oznacza to, że akceptacja została zakończona. Wszystkie elementy tego samego zamówienia, które nie zostały potwierdzone we wspomnianym e-mailu, nie są zawarte w umowie.


 • Odprawa celna

W przypadku zakupu przedmiotów do wysyłki za granicę, być może trzeba będzie ponieść cła i podatki. Takie opłaty i wszelkie inne opłaty związane z cłami leżą w Twojej odpowiedzialności.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zwroty & wymiana

 • Zwroty

Przed dostawą wszystkie produkty przechodzą kontrolę jakości, ale w razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej i sprawnie rozwiązać Twój problem, a jeśli zajdzie taka potrzeba, otrzymasz produkt zastępczy bez opóźnień. Jeśli klient zwróci towary, które zostały dostarczone za darmo, wynikające z faktu, że wartość zamówienia była wyższa niż 400 PLN, jesteśmy uprawnieni do naliczenia opłaty za dostawę.


 • Adres do zwrotów

Wszystkie zakupione produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie i nienaruszonym opakowaniu do:

KNALL
Wieluńska 3
Częstochowa
42-200

Należy pamiętać, że kolory obecne na naszej stronie stanowią jedynie prezentację kolorów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za różnice w kolorach i odcieniach, które mogą pojawić się pomiędzy wspomnianymi prezentacjami a rzeczywistym materiałem.


 • Zwroty towarów produkowanych na wymiar

Nie można zwrócić przedmiotów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38. punkt 3. Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zwrot środków

 • Jak mogę otrzymać zwrot pieniędzy

Każdy zwrot dokonywany jest na kartę debetową lub kredytową, która jest używana podczas dokonywania płatności za zamówione towary. Podejmujemy każdą próbę dokonania zwrotu na twoją kartę kredytową lub konto PayPal w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia produktów, które zwróciłeś.

Ważne jest, aby przyjąć, że nie dotyczy to czasu przetwarzania płatności banku.

Po dokonaniu zwrotu, klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem informacji dotyczących płatności, daty i kwoty.

W przypadku złożenia zamówienia za pomocą karty debetowej lub kredytowej, kwota zostanie zwrócona na tę kartę debetową lub kredytową w ciągu 5 do 7 dni roboczych.


 • Zmieniono moją kartę kredytową / debetową lub wygasła. Czy mogę wtedy otrzymać zwrot pieniędzy?

Obowiązkiem naszej Firmy jest przetwarzanie wszystkich zwrotów zgodnie z oryginalną metodą płatności stosowaną przez klienta przy składaniu zamówienia.

Nie ma znaczenia, czy karta płatnicza wygasła, czy nie, lub anulowałeś lub zamknąłeś swoje konto. Jest rzeczą typową, że refundacja jest automatycznie przetwarzana na to samo konto, klient może zostać poproszony o inne informacje pochodzące z zamówienia.

Jeśli nie będzie to możliwe, nasz zespół obsługi klienta podejmie odpowiednie ustalenia.


 • Jak otrzymam zwrot pieniędzy, jeśli mój produkt zostanie zwrócony w okresie odstąpienia od umowy, tj. W ciągu 14 dni?

Zgodnie z przepisami, mieszkańcy UE mają prawo do odstąpienia od transakcji zakupu w ciągu 14 dni, po dniu, w którym otrzymano zakupiony produkt.

Jeśli klient chce zwrócić produkt, który był objęty większym zamówieniem, zostanie mu zwrócony wraz z opłatą za dostawę

Jeśli klient chce zwrócić wszystkie produkty z zamówienia, otrzyma zwrot pieniędzy wraz z odpowiednimi kosztami dostawy na produkt i poniesioną opłatą za dostawę Jeśli przedmiot zostanie odebrany od klienta, mamy prawo do odzyskania kosztów odbioru od klienta.


 • Zwrot pieniędzy nie został mi wysłany. Co powinienem zrobić?

Należy skontaktować się z nami w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zwrotu pieniędzy.

Status zwrotu zostanie potwierdzony, a klient otrzyma numer referencyjny dotyczący zwrotu pieniędzy, z którego bank może skorzystać w celu prześledzenia płatności.

Zwroty, które zostaną zwrócone lub odrzucone, zostaną ponownie wysłane przelewem bankowym.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Koszty wysyłki

 • Koszty wysyłki

a ) przy produktach do 200 cm

Koszt wysyłki to 0 zł przy płatności przelewem bankowym na nasze konto, wartość koszyka ( +1,6%) przy płatności systemem przelewy24 karta/przelew oraz Payu, 29.90 zł przy płatności u kuriera za pobraniem. W przypadku kiedy wartość zamówienia przekracza 400 zł a płatność realizowana jest przelewem bankowym koszt wysyłki jest DARMOWY. 

b ) przy produktach pow. 200 cm

Obowiązują koszty jak w punkcie a ) + 20 zł za nadwymiar 

c ) przy produktach pow. 240 cm 

Obowiązują koszty jak w punkcie a ) + 129 zł za nadwymiar 

d ) przy produktach pow. 400 cm 

Obowiązują koszty jak w punkcie a ) + 300 zł za nadwymiar 

* Realizujemy zamówienia na terenie całej UE, koszt wysyłki takiego zamówienia jest uzależniony od kraju odbiorcy i jest doliczany automatycznie.

* Realizujemy zamówienia płatne "za pobraniem" produktów tylko do szerokości 2400 mm ( 240 cm ), w przypadku kiedy szerokość zamawianego produktu przekracza 2400 mm ( 240 cm ) forma płatności za pobraniem jest nie dostępna.

* Wysyłka "za pobraniem" jest dostępna dla zamówień o wartości do 5000 zł  ( zamówienia pow. 1500 zł wymagają zadatku wysokości 20% )


 • Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.